Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacy policy heeft betrekking op persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.advolympics.nl.

Stichting Advolympics (hierna ook “wij” of “we”), gevestigd aan Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Advolympics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– E-mailadres

– Kantoor waar je werkzaam bent

Voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken

Stichting Advolympics verwerkt uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn en wanneer daarvoor een wettelijke grondslag is. 

Het gaat daarbij onder meer om de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden u in te schrijven voor evenementen;
  • U te informeren over wijzigingen ten aanzien van evenementen;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Advolympics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Stichting Advolympics op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Advolympics verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele en analytische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Indien dat wettelijk vereist is zullen u vooraf om toestemming vragen voor de plaatsing van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, heeft u op grond van de wet verschillende rechten. Die rechten staan hieronder opgesomd. Indien u deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met m.malessy@houthoff.com.

– het recht op inzage;

– het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

– het recht op wissing van uw persoonsgegevens;

– het recht op beperking van de u betreffende verwerking;

– het recht op dataportabiliteit;

– het recht om uw toestemming (voor zover gegeven) in te trekken;

– het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

– een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); en

– een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Stichting Advolympics of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Wij zullen ons inspannen zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Advolympics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via m.malessy@houthoff.com.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze voor omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via m.malessy@houthoff.com.